Polityka prywatności

w firmie Pro-sument Krzysztof Pilch

Serdecznie witam!

W mojej firmie dbam o ochronę danych osobowych, dlatego też przygotowałem niniejszy
dokument, aby w prosty i przystępny sposób wyjaśnić Państwu, dlaczego zbieram dane osobowe
i do czego ich używam, jakie ciążą na mnie w związku z tym obowiązki, a także jakie przysługują
Państwu prawa. Ponadto postaram się także przybliżyć Państwu tematykę plików cookies.
Opracowując niniejszy dokument w pełni dostosowałem się do wymogów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – znanego również pod skróconą nazwą RODO.
Na początek prezentuję wersję skróconą Polityki Prywatności, która zawiera najważniejsze zasady
dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Jeśli uznają Państwo te
informacje za niewystarczające, zachęcam do zapoznania się ze szczegółową wersją Polityki
Prywatności, która dostępna jest w dalszej części niniejszego dokumentu.
Administratorem strony oraz administratorem danych osobowych jest Krzysztof Pilch,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pro-sument Krzysztof Pilch, ul. Bartosza
Głowackiego 8/8, 58-100 Świdnica, NIP: 8841151836, REGON: 020007506, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z zasadami ochrony danych osobowych
w mojej firmie serdecznie zapraszam do kontaktu mailowego (biuro@krzysztofpilch.eu) bądź
telefonicznego (+48 795 888 880).
Najważniejsze informacje
Zakładając konto na stronie, zapisując się do Newslettera, składając zamówienie lub po prostu
kontaktując się ze mną, przekazują mi Państwo swoje dane osobowe, a ja gwarantuję, że Państwa
dane pozostaną poufne i bezpieczne. Dostęp do danych osobowych w mojej firmie mają jedynie
pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienie do ich przetwarzania, oraz którzy zobowiązali
się do zachowania ich w tajemnicy. Przekazane mi dane osobowe ujawniam innym podmiotom
(odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO) tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do
prawidłowego wykonania świadczonych przeze mnie usług. Mogą to być przede wszystkim
usługodawca systemu mailingowego służącego do prowadzenia mojego Newslettera. Dane
Osobowe wprowadzane przez Państwa na mojej stronie internetowej, są także przechowywane na
serwerach należących do firmy hostingowej zapewniającej serwer, na którym działa moja strona.
W celu spełniania nałożonych przez prawo obowiązków księgowych moja firma korzysta także
z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego. Ponadto dane osobowe mogą zostać
udostępnione kancelariom prawnym świadczącym na moją rzecz pomoc prawną oraz podmiotom
świadczącym na ewentualne usługi windykacyjne (opcja hipotetyczna – w praktyce się to nie
zdarza). Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania
na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe
informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czy też czas,
jaki został przez użytkowników spędzony na stronie. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies
firmy Google.
Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści
w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych
funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych
takich jak Facebook, Instagram, YouTube.
Wykorzystuję pliki cookies aby zapewnić działanie strony internetowej, a także byście mogli
Państwo korzystać z niej w sposób jak najbardziej dla Państwa komfortowy. Pliki cookies
wykorzystywane są także w celach statystycznych, analitycznych, marketingowych oraz w celu
korzystania z portali społecznościowych.

Poniżej przedstawiam szczegółowe wyjaśnienie kwestii związanych z ochroną danych osobowych
w mojej firmie.
PEŁNA WERSJA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Dane osobowe
Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych jest Krzysztof Pilch, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pro-sument
Krzysztof Pilch, ul. Bartosza Głowackiego 8/8, 58-100 Świdnica, NIP: 8841151836, REGON:
020007506, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
W mojej firmie nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wobec czego wszelkie
obowiązki związane z ochroną danych osobowych wykonuje osobiście administrator danych.
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie
w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające
szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, zgodnie z RODO przysługują
Państwu następujące uprawnienia:
• prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli
uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 15 – 21
RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, by
założyć konto, złożyć zamówienie, zapisać się do Newslettera lub po prostu skontaktować się ze
mną.
Gwarantuję Państwu poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam
podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez
przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe są gromadzone z należytą
starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione.

Konto
Za pośrednictwem strony mogą Państwo założyć w moim serwisie konto użytkownika. Konto ma
na celu ułatwienie Państwu dokonywania zamówień w serwisie oraz umożliwia dostęp do historii
złożonych wcześniej zamówień. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
w przypadku konta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest
niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi, której stroną Państwo jesteście.
Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania serwisu, chyba że zrezygnują Państwo
z posiadania konta w serwisie, co spowoduje natychmiastowe usunięcie danych z bazy.
Zamówienia
Do złożenia zamówienia wymagane jest podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji
zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia.
Mogą Państwo również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności
gospodarczej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy do momentu jej
wykonania, a po jej wykonaniu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy (cel
przetwarzania – obrona przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń, podstawa prawna – art. 6
ust. 1 lit. f RODO), której stroną Państwo jesteście, a w przypadku wystawienia dokumentów
księgowych, do momentu upływu okresu wskazanego w przepisach prawa podatkowego (cel
przetwarzania – wykonanie obowiązków podatkowych, podstawa prawna – wykonanie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Każde zamówienie
odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są
również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość
zamówienia, wybrany sposób płatności.

Newsletter
Za pośrednictwem strony mogą Państwo zapisać się do Newslettera zawierającego informacje
o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z moją aktywnością w Internecie.
W celu przesyłania Newslettera potrzebuję wyłącznie adresu e-mail. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usługi Newslettera. Podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku Newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
tj. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie
usługi, której stroną Państwo jesteście. W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować
z otrzymywania Newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania Newslettera,
chyba, że zrezygnują Państwo z otrzymywania Newslettera, co spowoduje natychmiastowe
usunięcie danych z bazy.

Reklamacje i odstąpienie od umowy
W przypadku złożenia reklamacji bądź odstąpienia od zawartej umowy, przekazują mi Państwo
dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, tj. imię
i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy
wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy
(podstawa prawna – wykonanie obowiązku ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury
odstąpienia.

Kontakt e-mailowy
Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują mi
Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą
Państwo zawrzeć również inne dane osobowe.
Dane przetwarzane w celu kontaktu, będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych
związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (art. 6 ust 1. lit. f RODO). Zgoda może
być wycofana w każdym momencie. Państwa dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu
e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania i prowadzenia dalszej
korespondencji. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez
okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Państwa ostatniej wiadomości.

Formularz kontaktowy
W celu ułatwienia Państwu nawiązania ze mną kontaktu, na mojej stronie internetowej
zamieściłem formularz kontaktowy. Skorzystanie z formularza wymaga podania przez Państwa
swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie Państwa danych
osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, która jest udzielana poprzez wypełnienie
formularza kontaktowego (wyraźne działanie potwierdzające udzielenie zgody). Zgoda może być
wycofana w każdym momencie. Po wysłaniu mi wiadomości trafia ona do naszej skrzynki
pocztowej.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Część operacji przetwarzania Państwa danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem
do państw trzecich, tj. znajdujących się poza obszarem Unii Europejskiej.
Przekazuję Państwa dane osobowe do państw trzecich tylko i wyłącznie w związku z korzystaniem
z narzędzi, których dostawcy przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych
w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni
poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez
RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze
standardowych klauzul umownych.
Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich
dochodzi przede wszystkim w ramach narzędzi udostępnianych przez firmę Google LLC. Google
LLC przystąpiło do programu Privacy Shield, wobec czego zapewnia poziom ochrony danych
osobowych zgodny z RODO.

Pliki cookies i inne technologie śledzące
Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by
zapewnić Państwu możliwie najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony. Cookies
to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym
(np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system
teleinformatyczny.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia możliwości korzystania ze strony www,
w celu poprawy korzystania przez Państwa z jej funkcjonalności, a także w celach statystycznych,
analitycznych, marketingowych oraz umożliwienia korzystania z funkcji społecznościowych.
Cookies pozwalają:
• zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, jakiego Państwo oczekują;
• poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony;
• ulepszać funkcje dostępne dla Państwa na mojej stronie;
• korzystać z narzędzi analitycznych;
• korzystać z narzędzi marketingowych;
• korzystać z systemu komentarzy;
• zapewniać funkcje społecznościowe.

Zgoda na cookies
Podstawą prawną do wykorzystywania plików cookies, poza plikami cookies niezbędnymi do
funkcjonowania mojej strony www, jest Państwa zgoda. W zakresie zgody na pliki cookies,
przyjmuję wariant, zgodnie z którym taka zgoda wyrażona jest poprzez ustawienia przeglądarki
internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies.
Przyjmuję, że zgadzają się Państwo na wszystkie pliki cookies przeze mnie stosowane, które nie są
blokowane przez Państwa przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego Państwo
korzystają.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania
plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę
na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.
Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików
cookies w swojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może
powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych,
które stosują cookies.

Cookies własne
Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi
o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony.
Cookies podmiotów trzecich
Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje
zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies
pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane
poniżej.
Rodzaje plików cookies:
 niezbędne pliki cookies – umożliwiają poprawne funkcjonowanie strony oraz korzystanie z jej
usług przez użytkowników. Służą też bezpieczeństwu danej domeny. Nie zawierają danych
osobowych. Najczęściej występują w postaci sesyjnych cookies zatem nie są przechowywane
dłużej na urządzeniach końcowych niż na okres trwania danej sesji;
 pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania
sesji (ang. user input cookies);
 uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na
czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na
czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub
nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
 pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych,
w tym cookies Google Analytics;
 reklamowe pliki cookies – służą dostarczaniu zindywidualizowanych reklam dla użytkownika.
Reklamy są dostosowywane na podstawie preferencji oraz zainteresowań poszczególnych
użytkowników;
 społecznościowe pliki cookies – umożliwiają łączenie się z mediami społecznościowymi oraz do
udostępniania nim treści strony internetowej. Dochodzi zatem w tym zakresie do
przekazywania danych do innych administratorów. Najczęściej ten typ plików jest aplikowany
za pomocą wtyczek społecznościowych (przycisk “lubię to”, możliwość udostępnienia, itp.);

Jak wyłączyć pliki cookies?
Pliki cookies mogą zostać przez Państwa wyłączone w dowolnym momencie poprzez dokonanie
odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Poniżej prezentuję linki do informacji
dotyczących ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach.
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy
%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
Proszę mieć na uwadze, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać
używanie części funkcji dostępnych na mojej stronie oraz powodować trudności w korzystaniu
z niej, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli
zablokują Państwo pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz
funkcje społecznościowe zaimplementowane na stronie mogą być dla Państwa niedostępne.
Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Mogą Państwo
z niego skorzystać, aby informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach nie zostały
zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane
w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.
Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak
np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać
również dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. programy antywirusowe.

Analiza i statystyka
Wykorzystuję pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających,
rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z narzędzia
Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na
Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące
usługi Google Analytics.
Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony
udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach
cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.
Wskazuję, iż Google na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout udostępniło dodatek do
przeglądarki blokujący działanie Google Analytics. Jeśli nie chcą Państwo aby Państwa dane były
wykorzystywane przez to oprogramowanie, zalecam skorzystanie z udostępnionego przez Google
narzędzia.
Zapraszam także do zapoznania się z ogólnymi zasadami prywatności Google pod adresem https://
www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Marketing
Korzystam z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Państwa reklamy w tym
serwisie. W tym celu zaimplementowałem w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje
Państwa odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.
Informuję, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami zebranymi
w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych
celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie,
a informacji o nich mogą Państwo szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://
www.facebook.com/privacy/explanation
Z poziomu swojego konta na Facebooku mogą Państwo również zarządzać swoimi ustawieniami
prywatności. Tutaj znajdą Państwo przydatne informacje w tym zakresie:
https://www.facebook.com/ads/settings

Profilowanie
Profilowanie jest używane przede wszystkim przez aplikacje takie jak Google AdWords oraz
Facebook Pixel. Jeśli nie chcą Państwo podlegać profilowaniu, mają Państwo możliwość
zoptymalizowania swojej przeglądarki internetowej. Mogą Państwo również wnieść sprzeciw wobec
profilowania – w takim przypadku prosimy o skontaktowanie się ze mną.
Remarketing i funkcja Podobni odbiorcy w Google AdWords pozwalają dotrzeć do użytkowników,
którzy już odwiedzili moją stronę, i utworzyć dla nich stosowny komunikat.
Informuję, iż mogą Państwo zrezygnować z pliku cookie Google w ustawieniach reklam pod
adresem https://adssettings.google.pl/authenticated.
Wskazuję, iż nie podejmuję wobec Państwa jakichkolwiek decyzji, które opierają się na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Korzystam z narzędzi, które mogą
podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów
śledzących, ale działania te nie mają istotnego wpływu na Państwa sytuację jako mojego Klienta,
gdyż w żaden sposób nie wpływają na warunki umowy, jaką mogą Państwo ze mną zawrzeć.
Filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo
Na stronie mogą być zamieszczane filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając
taki film godzą się Państwo na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących
usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.
Proszę pamiętać, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, korzystają Państwo
z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym,
niezależnym ode mnie podmiotem świadczącym na Państwa rzecz usługi drogą elektroniczną.
Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, proszę szukać
w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez YouTube:
• regulamin: https://www.youtube.com/t/terms
• polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

Funkcje społecznościowe (Social Media)
Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak, np. subskrypcja mojego
firmowego profilu (fanpage) w danym serwisie społecznościowym. Informuję, że jestem
administratorem danych osobowych (imię, nazwisko oraz wizerunek) użytkowników, którzy
obserwują prowadzone przeze mnie profile firmowe (fanpage) w popularnych mediach
społecznościowych (Facebook, LinkedIn). Dane osobowe nie są przetwarzane w ramach baz
danych, nad którymi posiadam kontrolę, gdyż są one przetwarzane wyłącznie w ramach baz
danych należących do właścicieli serwisów społecznościowych. Właściciele tychże serwisów są
niezależnymi od nas administratorami danych osobowych. Korzystam z tych serwisów także jako
użytkownik, ale posiadając dostęp do list osób, które mnie obserwują, sam stałem się niezależnym
administratorem danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo pozbawić mnie dostępu do
Państwa danych osobowych na danym portalu społecznościowym poprzez skorzystanie
z odpowiedniej funkcji udostępnianej przez dany portal (np.”Cofnij polubienie strony na
Facebooku”).
Wskazuję, iż korzystanie funkcji zapewnianych przez serwisy społecznościowe wiąże
się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów tych serwisów.
W przypadku portalu Facebook, na komputerze bądź innym urządzeniu służącym Państwu do
przeglądania tego portalu, w tym odwiedzania mojego fanpage’a, podczas każdych odwiedzin (bez
względu na to, czy posiadają Państwo konto w tym portalu, czy też nie) zapisane zostają pliki
cookies Facebook’a, które mają na celu przechowywanie informacji w przeglądarkach
internetowych i pozostają aktywne przez okres dwóch lat, jeśli nie zostaną wcześniej usunięte.
Dzięki tym plikom cookies moja firma może uzyskać od Facebooka statystki sporządzone przez ten
portal w oparciu o liczbę osób odwiedzających nasz fanpage. Statystyki te, choć są
zanonimizowane (nie pozwalają nam na ustalenie konkretnych osób, które odwiedzały mój
fanpage i przeglądały udostępnione na nim treści), umożliwiają mi poznanie profilu osób, które
odwiedzały mój fanpage. Za pomocą filtrów udostępnianych przez Facebooka mogę zdefiniować
kryteria, na podstawie których statystyki te mają być sporządzane (np. dane demograficzne oraz
geograficzne), a także mogę określić kategorie osób, których dane osobowe będą wykorzystywane
przez Facebooka. W oparciu o udostępniane mi przez Facebooka statystyki mogę więc lepiej
dopasować udostępniane przez nas treści, tak aby mogły one bardziej zainteresować
użytkowników Facebooka, w tym osoby, które subskrybują mój fanpage.
Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów
społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres
gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak
również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień
zapewniających ochronę Państwa prywatności, polecam zapoznać się z politykami prywatności
administratorów:
• Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation
• LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
• Instagram – https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388
• Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
• Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana
jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej
i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na
serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Państwa identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich
zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w mojej firmie!
Krzysztof Pilch